Skip to content

Kommunikation – en verden i forandring

Kommunikation spiller en afgørende rolle i en moderne verden, der lynhurtigt forandrer sig og hvor komplekse netværk af relationer konstant kræver hurtig ageren og strategisk tilgang. Kommunikationen kræver, at vi kan navigere effektivt gennem interessentanalyser og effektivt håndterer vores stakeholders – og med omhu. 

Mere agile kommunikationsformer 
Den traditionelle top-down kommunikationsmodel er blevet udfordret af teorien om dialogisk kommunikation. I stedet for en ensidig transmission af information lægger denne tilgang vægt på interaktion og udveksling mellem afsender og modtager. Dette skaber en mere åben og lydhør kommunikationskultur. 
Co-creation er ligeledes en værdifuld kommunikationspraksis, der heller ikke går en vej. Virksomheder og organisationer engagerer sig nu i samarbejde med interessenter for at skabe værdi sammen. Dette involverer en aktiv deltagelse af alle parter i udviklingen af budskaber og løsninger.  

Interessentanalyse: En effektiv kommunikationsstrategi kræver en dybdegående interessentanalyse. Ved at identificere og forstå de forskellige interessenters interesser, krav og indflydelse, kan organisationen tilpasse sin kommunikation for at imødekomme forskellige behov. Analysen omfatter typisk ansatte, kunder, investorer, samfundsgrupper eller mere specifikke segmenter. 

Stakeholder Engagement: Involvering af stakeholders går videre end blot at informere om beslutninger. Det indebærer en kontinuerlig dialog, feedback og en transparent tilgang til kommunikation. Ved at inddrage stakeholders i beslutningsprocessen skabes et miljø, hvor deres synspunkter og behov respekteres.  

Relationel kommunikation  
Organisationer, der benytter dialogisk og samskabende kommunikation samt effektiv interessentanalyse, er bedre rustet til at håndtere kompleksiteten i alle de forskellige sammenhænge vi konstant tjekker ind og ud af. Virksomheder, der løbende lytter til deres interessenter og skaber åbne kommunikationskanaler, har større mulighed for at opbygge stærke og tillidsfulde relationer – både internt og eksternt. 
Kommunikation er en dynamisk proces, der kræver en forståelse af nuancerne i interaktioner og relationer. Ved at integrere dialogisk kommunikation, co-creation og en omhyggelig interessentanalyse kan organisationer skabe en kommunikationsstrategi, der ikke kun informerer, men i højere grad engagerer og bygger bro mellem alle involverede parter. 

Stakeholder/interessentanalyse

Interessentanalyse model (stakeholders)

1. Identifikation af Interessenter:

 • Interne Interessenter:

  • Medarbejdere
  • Ledelse
  • Ejere
 • Eksterne Interessenter:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Investorer
  • Samfundet
  • Konkurrenter

2. Kategorisering af Interessenter:

 • Primære Interessenter:

  • De, der direkte påvirkes af organisationens beslutninger og aktiviteter.
 • Sekundære Interessenter:

  • De, der ikke påvirkes direkte, men stadig har interesse i organisationens succes.

3. Analyse af Interessenternes Interesser:

 • Økonomiske Interesser:

  • Hvordan påvirker organisationens aktiviteter interessenternes økonomiske position?
 • Sociale Interesser:

  • Hvordan påvirker organisationen samfundet og interessenternes sociale miljø?
 • Miljømæssige Interesser:

  • Hvordan påvirker organisationens aktiviteter miljøet og interessenternes holdning til bæredygtighed?

4. Vurdering af Interessenternes Magt og Indflydelse:

 • Magt:

  • Hvad er interessenternes evne til at påvirke organisationens beslutninger?
 • Indflydelse:

  • Hvordan kan organisationen påvirke eller imødekomme interessenternes interesser?

5. Prioritering af Interessenter:

 • Baseret på Magt og Interesse:

  • Kategorisering af interessenter efter deres indflydelse og interesse i organisationen.
 • Strategier for Engagering:

  • Udvikling af tilpassede kommunikations- og engageringsstrategier for hver interessentgruppe.

6. Opdatering og Tilpasning:

 • Løbende Evaluering:
  • Regelmæssig gennemgang og opdatering af interessentanalysen i takt med ændringer i organisationens og interessenternes forhold.

Denne model kan tilpasses efter behov og kompleksitet af den specifikke organisation eller projekt. Interessentanalysen er en dynamisk proces, der bør opdateres løbende for at sikre, at den forbliver relevant og effektiv.m